GWARANCJA

Warunki gwarancji określane są w umowie zawieranej z Klientem.

Na wykonane prace udzielamy wieloletniej gwarancji.

Sieci strukturalne certyfikujemy na 15 lat.

OFERUJEMY RYCZAŁT MIESIĘCZNY NA POGWARANCYJNY SERWIS SPRZĘTU

Opłata ryczałtu płaconego za miesiąc z góry obejmuje usługi zawarte w umowie, między innymi:

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Gwarancją nie są objęte:

Utrata gwarancji następuje w przypadku ingerencji osób nie upoważnionych przez firmę Z.U.E.T.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma Z.U.E.T. nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania.

W SPRAWACH NIE UREGULOWANYCH NINIEJSZYM DOKUMENTEM ZASTOSOWANIE MAJĄ ODPOWIEDNIE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO OBOWIĄZUJĄCEGO W RP.